Prosjekter

Vi arbeider målrettet og systematisk med å kartlegge områder som er egnet til vindkraft. Vi sikter oss primært inn mot prosjekter der kommuner og grunneiere ønsker vindkraftproduksjon som gir grunnlag for industriutvikling.

Njordr har kartlagt aktuelle områder i Norge gjennom analyser av vindressurser, nettilknytning og lokale forhold for å lokalisere areal som har godt potensial for etablering av vindkraft.

I første fase etablerer vi dialog med grunneiere for en en felles vurdering av mulige planer. Neste fase er dialog med kommune og lokalpolitikere for presentasjon av et foreløpig prosjektområde med antall turbiner og kraftproduksjon.

Prosjektene utvikles deretter gjennom tett samarbeid med grunneiere, kommuner og nasjonale industrielle aktører.

Njordr har fokus på samspill mellom produksjon av fornybar kraft og lokal industriutvikling. Ett eksempel på dette er etablering av landbasert lakseoppdrett på Mørekysten.

Vi har flere konsesjonssøknader som avventer behandling hos NVE i ulike deler av landet.