Prosjekter

Vi arbeider målrettet og systematisk med å kartlegge områder på land og til havs som er egnet til vindkraft. Vi sikter oss primært inn mot prosjekter der nasjonale og regionale myndigheter, kommuner og grunneiere ønsker vindkraftproduksjon som gir grunnlag for industriutvikling. 

Njordr har kartlagt aktuelle områder i Norge gjennom analyser av vindressurser, nettilknytning og lokale forhold for å lokalisere areal som har godt potensial for etablering av vindkraft. 

For landbasert vindkraft etablerer vi i første fase dialog med grunneiere for en felles vurdering av mulige planer. Neste fase er dialog med kommune og lokalpolitikere for presentasjon av et foreløpig prosjektområde med antall turbiner og kraftproduksjon. 

Prosjektene utvikles deretter gjennom tett samarbeid med grunneiere, kommuner og leverandørindustrien. 

Njordr har fokus på samspill mellom produksjon av fornybar kraft og lokal/regional industriutvikling. Derfor jobber vi tett med grønne industrietableringer i Vanir Gruppen og med andre industrielle aktører. 

Vi har flere prosjekter i porteføljen. Under er gitt noen eksempler: