Verdde

Njordr har kartlagt egnede områder for vindkraft i Finnmark. Vi har har positiv dialog med ulike kommuner samt lokale industrielle aktører som har et stort fremtidig kraftbehov. Vindkraftprosjekt er avhengig av dialog med og tilpasning til reindriftsnæringen.

Njordr jobber med et konkret område som har flere positive sider med tanke på etablering av vindkraft. Vi har etablert dialog med det aktuelle reinbeitedistriktet, og utarbeidelse av en uavhengig forstudie av konsekvenser for reindriften i området av et mulig vindkraftprosjekt.

Kontakt

Jone Fuglesten
jone@njordr.no
+47 915 40 739