Sjonfjellet

Det planlagte vindkraftverket er lokalisert til Sjonfjellet, ca. 50 km fra de planlagte battericelle-fabrikkene i Mo i Rana. Det er i dag overskudd på kraft i regionen, men med etablering av batteri-cellefabrikkene og annen industriutvikling forventes det at det vil bli et mindre kraftunderskudd i fremtiden. Dette vil imidlertid bli snudd til et overskudd med det planlagte vindkraftverket, som vil kunne produsere rundt 2,5 TWh i året. Etablering av Sjonfjellet vindkraftverk er derfor svært viktig både for Freyr sin planlagte battericellefabrikker, for annen industri i regionen og for forbrukerne. 

 

Lokaliseringen av Sjonfjellet vindkraftverk er basert følgende faktorer:  

  • Den viktigste forutsetning for etablering av et vindkraftverk er stabile og gode vindressurser gjennom store deler av året, noe som er tilfelle her med en årsmiddelvind på ca. 8,7 m/s.  
  • Ingen områder vernet i medhold av Naturvern-/Naturmangfoldloven (nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservater o.l.) blir berørt.  
  • Det er ikke påvist større artsrike fugleområder (våtmarksområder o.l.) eller sentrale knutepunkt for fugletrekk innenfor eller nær inntil planområdet. Dette tilsier moderat konfliktnivå ift. fugl.  
  • Det er ingen fritidsboliger eller hus i umiddelbar nærhet til vindkraftverket. Dette tilsier lavt til moderat konfliktnivå med tanke på støy og skyggekast.  
  • Det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø innenfor planområdet på Sjonfjellet, noe som tilsier lavt konfliktnivå ift. disse interessene.  

Basert på kriteriene ovenfor er Sjonfjellet Vindpark AS av den oppfatning at det omsøkte området er godt egnet til produksjon av vindkraft. 

Njordr er majoritetseier (ca 62%) og operatør for Sjonfjellet Vindpark Holding AS som ble fisjonert ut av Freyer AS sommeren -21. 

 

Arbeid med konsekvensutredning pågår.